החלטת מיסוי 69/06 - מיסוי מקרקעין - העברת חובות חברה לבעלי המניות אגב הליך פירוק – החלטת מיסוי בהסכם

 

העובדות:

 1. חברת X (להלן: "החברה"), הינה איגוד מקרקעין, ועיסוקה הבלעדי הינו החזקת מניות של חברות המחזיקות בנכסי מקרקעין.
 2. החברה נמצאת בבעלות חברה ובעלי מניות יחידים (להלן: "בעלי המניות").
 3. החברה שוקלת כניסה להליך של פירוק מרצון במסגרתו יועברו הזכויות באיגוד המקרקעין לבעלי מניותיהן על פי סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק").
 4. ערב הפירוק לחברה חוב לבנקים וחוב לבעלי המניות (להלן: "החובות").

 

פרטי הבקשה:

העברת חובות לבעלי המניות אגב הליך הפירוק לא תשלול את קבלת הפטור על פי סעיף 71 לחוק.

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

 1. הפטור לפי סעיף 71(א) לחוק על כל תנאיו, יחול בגין העברת המקרקעין לבעלי המניות לצד העברת חובות החברה לבעלי המניות, אגב פירוקה, בהתקיים התנאים המצטברים להלן:
  • במועד ההחלטה על פירוק החברות אין לחברות נכסים נוספים כמשמעותם בתקנות מס הכנסה (קביעת נכס), התשס"ד-2004, למעט הזכויות במקרקעין ו/או זכויות באיגוד מקרקעין שיועברו בהתאם להוראות סעיף 71 לחוק.
  • ייחוס החובות לבעלי המניות יהיה בהתאם לשיעור החזקתם בהון מניות החברה ערב הפירוק.
  • בעבר לא הייתה פעולה באיגוד, לרבות הקצאה, שלא דווחה למנהל מיסוי מקרקעין.
  • ההליך האמור יבוצע על ידי המפרק.
  • שווי המכירה לעניין מס רכישה יקבע בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק.
 2. הסדר המס בעת מכירת הזכויות באיגוד שהתקבלו בפירוק לצד ג':
  • לצורך חישוב השבח יקבע שווי הרכישה בהתאם להוראות סעיף 31 לחוק.
  • למען הסר ספק יובהר כי, החובות אשר הועברו לבעלי המניות אגב הפירוק לא יהוו חלק משווי הרכישה ולא יותרו בניכוי.
 3. במסגרת ההחלטה נקבעו תנאים וסייגים נוספים.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 69/06

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים