החלטת מיסוי 5878/15 - מיסוי קיבוצים - פריסת שבח לחברות בקיבוץ שיתופי

 

 העובדות:

 1. הנישומות הן שלוש חברות קיבוץ אשר סעיפי 54-60 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") חלות עליו.
 2. הנישומות מכרו נכס מקרקעין וביקשו לערוך פריסה של השבח בהתאם לסעיף 48 א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין לשנים 2011-2014.
 3. בהיותן חברות קיבוץ שיתופי ומכאן הקושי לבצע פריסה בהיעדר נתונים ודיווחים במערכי המס בין שנות המס המבוקשות.
 4. לנישומות לא הייתה הכנסה חייבת במס אשר לא נכללה בדיווח המס של הקיבוץ.

 

פרטי הבקשה:

 1. הנישומות מבקשות לאשר כי לצורך חישוב מס השבח יתאפשר להן לפרוס מס שבח בהתאם לסעיף 48 א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) והתשכ"ג-1963.

 

ראה גם חישוב מס שבח

 

החלטת המיסוי ותנאיו:

 1. בכפוף לכך כי החברות יצהירו כי אין להם הכנסות אשר לא נכללו בדו"ח הקיבוץ.
 2. בכפוף לאישור רו"ח של הקיבוץ בגובה ההכנסה החייבת אשר יוחסה לחברות הקיבוץ בדוח המס של הקיבוץ בהתאם לסעיף 57(א).
 3. רשות המיסים תאפשר לפרוס את חלק רווח ההון הריאלי בהתאם ל- 91(ה)(1) לפקודה לשנים 2014-2011.
 4. חישוב ההכנסה החייבת תעשה בהתאם במדרגות המס על פי סעיף 121 לפקודה, תוספת ההכנסה שלא דווחה במסגרת הדוחות המס של הקיבוץ תיווסף להכנסתם החייבת בהתאם לשיעורי המס על פי סעיף 121 לפקודה, אשר דווחו בקיבוץ וכן הכנסה חייבת בהתאם לשיעורי מס מוגבלים, אשר לא נכללו בדוחות המס של הקיבוץ.
 5. מובהר ומוסכם כי הכנסות הקיבוץ (ב)(1) הן אלו אשר יזכו תחילה לשיעורי המס הנמוכים בהתאם לסעיף 121 ועליהן יתווספו הכנסת השבח נשוא החלטה זו.
 6. מובהר ומוסכם כי לא יתאפשר קיזוז נקודות זיכוי אישיות כנגד המס הנובע מפריסת השבח.
 7. מובהר ומוסכם, כי הנישומות ישלמו את הפרש המס הנובע מתוספת השבח כאמור לעיל. הפרשי המס יישאו ריבית והפרשי הצמדה החל מ- 60 יום ממכירת הנכס.
 8. ידוע, מובהר ומוסכם, לאחר שיערכו לקיבוץ שומות סופית ו/או במידה ולאחר שהקיבוץ יבקש לבצע פריסה רווח הון בהתאם לאמור בסעיף 91)ה)(1) לפקודה. פקיד השומה רשאי יהיה להפעיל הסמכות לתקן את השומות בהתאם לסעיף 147(א)(1) לפקודת מס הכנסה. הפרשי המס בהתאם לסעיף זה יישאו ריבית והפרשי הצמדה בדומה לסעיף 3.7 כאמור לעיל.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 5878/15

ראה גם טופס 7003 - בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין על פי הוראות סעיף 48א(ה) לחוק מס שבח מקרקעין

ראה גם שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים