החלטת מיסוי 5825/12 - מיסוי מקרקעין - חישוב המס – פריסת השבח הריאלי במכירה ע"י יורש – זכאות היורשים לפריסה על תקופת הבעלות של המוריש במקרה של "כניסה לנעלי המוריש" – החלטת מיסוי בהסכם

  

העובדות:

  1. גב' א' (להלן: "היורשת") ירשה יחד עם אחיה בירושה עפ"י דין 2 דירות מגורים מהוריה, האם שנפטרה בחודש 04/2012 ומהאב שנפטר בשנת 1998.

 

  1. היום היורשים שוקלים למכור את אחת הדירות (להלן: "הדירה"), כאשר היורשת מתעתדת לשלם מס במכירה.

 

הבקשה:

לאפשר ליורשת לפרוס את מס השבח במכירת הדירה בהתאם להוראות סעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), כך שתקופת הבעלות לצורך הפריסה תכלול גם את התקופה שבגינה היורשת משלמת מס לפי הוראות סעיפים 26(א)(2) ו-37(1)(ז) לחוק בעקבות "כניסה לנעלי המוריש", כך שבסופו של דבר תתאפשר ליורשת פריסה על תקופה של 4 שנות מס המסתיימת בשנת המכירה.

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

  1. במקרה בו נמכרת זכות במקרקעין שהתקבלה אצל המוכר בירושה והמוכר מתחייב במס על השבח שנצמח בתקופת הבעלות של המוריש מכוח עקרון "הכניסה לנעליים", הקבוע בסעיפים 26(א)(2) ו-37(1)(ז) לחוק, "תקופת הבעלות בנכס" כהגדרתה בסעיף 48א(ה)(ב) תתחיל משנת המס שלאחר שנת המס בה נקבע יום הרכישה לפי הוראות סעיף 37(1)(ז) לחוק.

 

  1. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

  

לחץ כאן להחלטת מיסוי 5825/12