החלטת מיסוי: 5268/15 - מס ערך מוסף - החבות במע"מ של הפקעת מקרקעין – החלטת מיסוי בהסכם

 

להלן תמצית החלטת המיסוי:

 

העובדות:

 1. תמורה בסכום מסוים בגין הפקעת חלק מהמקרקעין.
 2. תמורה בסכום מסוים בגין יתרת המקרקעין שנותרו בידי בעל המקרקעין עקב הפגיעה בשווים שהתרחשה בעקבות שינוי הייעוד.

 

הבקשה:

קבלת עמדת הרשות לגבי החבות במע"מ בשל הסכומים שקיבל בעל המקרקעין.

 

תמצית הסדר המס ותנאיו:

 

תמצית עמדת רשות המסים בשים לב לנסיבות המקרה -

 

 1. סעיף 1 לחוק מגדיר:

"(1) ..

(2) מכירת מקרקעין לעוסק בידי אדם שאין עיסוקו במכירת מקרקעין, וכן מכירת מקרקעין בידי אדם כאמור, למעט מכירת דירת מגורים, למלכ"ר או למוסד כספי....

(3) .....".

 

 1. עפ"י סעיף 1 לחוק, הפקעת מקרקעין הינה בגדר "מכר".

 

 1. לאור העובדה כי בעל הנכס הוא אדם פרטי והמפקיעה מסווגת לצרכי החוק כמלכ"ר, הפקעת המקרקעין הינה בגדר "עסקת אקראי" ולכן מדובר ב"עסקה" החייבת במע"מ עפ"י החוק.

 

 1. על פי תקנה 6(ב) לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 (להלן: "התקנות"), החייב במס בעסקה הנ"ל הוא הקונה, הרשות המקומית.

 

 1. בע"א 8863/07 ב.מ. כפריס דדו בע"מ נ' מנהל מע"מ, קבע בית המשפט העליון כי מרכיב הפיצוי המשולם בשל ירידת ערך המקרקעין עפ"י סעיף 197 לחוק התכנון ובנייה, התשכ"ה – 1965 אינו חייב במע"מ, ואילו מרכיב הפיצוי המשולם עבור הפקעתם הינו תשלום החייב במע"מ.

 

 1. לאור הלכה זו:

 

 1. הסוגיה ועמדת רשות המסים הובאו בתמצית בלבד.

 

 1. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

 1. החלטה זו מבטלת מיום פרסומה עמדות מקצועיות שניתנו בעבר ע"י הנהלת רשות המיסים, המשרדים האזוריים או גורם אחר, במידה והן קבעו אחרת.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 5268/15

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים