החלטת מיסוי 52/08 - מיסוי מקרקעין - החלת הוראות סעיף 5(ג)(4) על נכסים שהתקבלו בפירוק חברות שמניותיהם התקבלו בירושה ועל תמורת מכירת נכסי עיזבון שטרם חולקה – החלטת מיסוי בהסכם

  

העובדות:

 1. גב' א' נפטרה בחודש 04/07 (להלן: "המנוחה") והניחה אחריה שלושה ילדים – מר ר', גב' ש' ומר ג'.
 2. בחודש 09/07 הוצא צו קיום צוואה הקובע כי צוואתה של המנוחה הינה בת תוקף. על פי הצו היורשים הינם שלושת ילדיה בחלקים שווים (להלן: "היורשים").
 3. עיזבון המנוחה כולל את הנכסים הבאים:
  • 50% ממניות חברה א' המחזיקה זכויות במקרקעים.

יצוין, כי החלק האחר של מניות חברה א', מוחזק בידי היורשים, בחלקים שווים, והוא התקבל אצלם בהעברה ללא תמורה מאביהם.

 1. במסגרת הליך החלוקה של נכסי העיזבון, נמכרו בחודש 11/07 הזכויות במקרקעין וכספי התמורה הופקדו בחשבון מיוחד עד לסיום הליך החלוקה. כך נהגה עם חברה ב' לגבי התמורה ממכירת הזכויות במקרקעין אותם החזיקה.
 2. עד היום טרם מונה מנהל עיזבון.
 3. בכוונת היורשים לפרק את חברות א' ו-ב' (להלן "החברות") באופן שיעזבון המנוחה יחזיק בנכסי החברות במישרין. לאחר מכן, בכוונת היורשים לחלק ביניהם את כל נכסי העיזבון בדרך של חלוקה בעין וללא תשלומי איזון, באופן שאינו מבחין בין נכסי העיזבון שנתקבלו אגב הפירוק לבין שאר נכסי העיזבון.

 

פרטי הבקשה:

 1. נכסי החברות שיפורקו, יחשבו כחלק מעיזבון המנוחה לעניין הוראות סעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג 1963 (להלן: "החוק").
 2. כספי התמורה בגין מכירת הנכסים במתואר בסעיף 4 לפרק העובדות יחשבו אף הם כחלק מעיזבון המנוחה לעניין הוראות סעיף 5(ג)(4) לחוק.

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

 1. פירוק החברות מהווה אירוע מס שהוראות סעיף 5(ג)(4) לחוק אינן חלות עליו והמנהל ופקיד השומה, לפי העניין ישומו פירוקים אלה כמתחייב לפי כל דין.
 2. נכסי חברה ב' – חברה שכאמור המנוחה החזיקה 100% ממניותיה – יחשבו כחלק מנכסי עיזבון המנוחה לעניין החלת הוראות סעיף 5(ג)(4) לחוק כלומר, כנכסים בני חלוקה לצורך אותו סעיף, וזאת בין היתר גם בהסתמך על הוראות סעיף 109 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965.
 3. נכסי חברה א' – חברה שכאמור המנוחה החזיקה רק ב- 50% ממניותיה בעוד יתרת המניות הוחזקו, בחלקים שווים, על ידי היורשים שלא מכוח ירושה – יחולו ההוראות הבאות:

רק 50% מזכויות כל יורש בנכסים אלו, דהיינו 1/6 בלבד יחשבו כחלק מעיזבון המנוחה לעניין החלת הוראות סעיף 5(ג)(4) לחוק, לפיכך כל חלוקה, העברה או הסדר איזון שיעשה ביתרת הנכסים האחרים, של כל יורש, בינם לבין עצמם או בינם לבין נכסי העיזבון ו/או בינם לבין חלק מנכסי החלוקה יהיו חייבים במס ולא יחולו עליהם ההוראות הקבועות בסעיף 5(ג)(4) ולא הוראות הפטור לפי סעיף 62 לחוק.

 1. התמורה בגין מכירת הנכסים, כאמור בסעיף 4 לפרק העובדות, יחשבו כחלק מנכסי העיזבון, לעניין החלת הוראות סעיף 5(ג)(4) לחוק.
 2. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 52/08

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים