החלטת מיסוי 43/08 - מיסוי מקרקעין - חלוקת עיזבון גם על נכסים שאינם זכויות במקרקעין / זכויות באיגוד מקרקעין – החלטת מיסוי בהסכם

 

 העובדות:

 1. מר א' (להלן: "המנוח") נפטר שנת 2006. המנוח לא השאיר צוואה. אשת המנוח ושלושת ילדיו, אשר הינם היורשים על פי דין (להלן: "המבקשים"), פעלו בחודשים האחרונים שלמן פטירתו להגיע להסכמה בדבר חלוקת עיזבון אביהם.
 2. נכסי עיזבון המנוח כוללים את הנכסים הבאים:
  • זכויות במקרקעין או זכויות באיגוד מקרקעין
   • מחצית מדירת מגורים (להלן: "דירת מגורים"). הדירה ממשיכה לשמש את אשת המנוח.
   • 50 אחוז מניות חברת X המהווה איגוד מקרקעין. לחברה אין שום פעילות מיום הקמתה למעט החזקת הנכס מקרקעין במרכז הארץ ואין הכנסות מנכס זה.
   • זכויות במקרקעין במס' חלקות ברחבי הארץ. מדובר בקרקעות פנויות בייעוד חקלאי, ללא שימוש אשר אינן מניבות הכנסות.
  • נכסים אחרים
   • 51% מהון המניות בחברת Y, החברה הינה חברה עסקית פעילה. החברה נוהלה ע"י המנוח ושני בניו אשר ממשיכים לנהל את החברה. כל דיבידנד שהגיע למנוח מהחברה וטרם הועבר לזכותו לפני הפטירה הועבר לזכות עזבון המנוח וטרם חולק ליורשים.
   • 100% מהמניות בשתי חברות. שתי החברות נמצאות בפירוק מזה שנים רבות וללא שום פעילות. לחברות אלו אין שום נכסים או הכנסות.
   • נכסים פיננסיים שונים.
 1. ברצון המבקשים לחלק את עיזבון המנוח בניהם כמפורט בבקשה (להלן: "חלוקת העיזבון המבוקשת").
 2. לא נעשתה כל פעולה או חלוקה בקשר עם נכסי עיזבון המנוח או כספים בעיזבון מאז פטירתו של המנוח ועד היום. לא מומשה כל טובת הנאה בהם ע"י מי מהמבקשים. חלקו של העיזבון בדיבידנד שחולק מופקד בקופת החברה שחילקה אותו ולא יחולק עד להסדרת חלוקת העיזבון.
 3. במסגרת חלוקת העיזבון המבוקשת לא תשולם בין היורשים תמורה בכסף או שווה כסף שאינו נכס הנמנה עם נכסי העיזבון.

 

פרטי הבקשה:

על חלוקת העיזבון המבוקשת לא יחולו מיסים כלשהם המוטלים לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") או פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה").

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

 1. חלוקת העיזבון המבוקשת לא תהווה מכירה הואיל ועל פי הצהרת היורשים היא עומדת בתנאי הוראות סעיף 5(ג)(4) לחוק. וכן, לא תהווה מכירה החייבת במס על פי הפקודה ובלבד וצו הירושה שיוצא לראשונה על ידי היורשים סמוך לאחר החלוקה יאשר את החלוקה כמפורט בהסדר זה.
 2. אישור זה הינו בכפוף לכך שלא ניתנו תשלומי איזון בכסף, או בשווה כסף שאינו נכס הנמנה על נכסי העיזבון.
 3. אין באישור זה כדי לפטור ממס תשלום או נכס המשולם או מועבר לעיזבון או למי מהיורשים אשר היה חייב במס לו היה משולם או מועבר למנוח והכול בהתאם להראות הפקודה.
 4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 43/08

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים