החלטת מיסוי 42/07 - מיסוי מקרקעין - מעמד של חברה כאיגוד רגיל – החלטת מיסוי בהסכם

 

העובדות:

  1. חברה (להלן: "החברה") נוסדה בשנת 1997 על ידי חברת בת (להלן: "חברת הבת"), המחזיקה ב- 100% ממניותיה.
  2. חברת הבת מוחזקת בבעלות מלאה של חברת אם (להלן: "חברת אם").
  3. בחודש ינואר 2005 רכשה החברה 100% מהון המניות של חברה X, העוסקת במתן שירותי אחסון ואחזור של מסמכים השייכים ללקוחות מקבלי השירות (להלן: "פעילות האחסון").
  4. במהלך שנת 2005, החליטה חברת האם לרכז את פעילות האחסון מתחתיה, בדרך של שינוי מבנה במסגרת סעיף 104 ב' לפקודה (להלן: "שינוי המבנה").
  5. לצורך ביצוע שינוי המבנה, נדרש לבחון האם החברה הינה איגוד מקרקעין.
  6. נכסי החברה על פי דוחותיה הכספיים ליום 31.12.06 הינו כמפורט כדלקמן:

הרכוש השוטף (מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות וחייבים שונים) – כ-1.5 מיליון ₪.

רכוש החברה שאינו זכויות במקרקעין (מניות חברת X) – כ-14 מיליון ₪.

רכוש קבוע של החברה שאינו זכויות במקרקעין – כ-2 מיליון ₪.

רכוש קבוע של החברה שהוא זכויות במקרקעין (מבנה + מגרש) – כ-26 מיליון ₪.

בשנת 2002 רכשה החברה ציוד מכני הנדסי כבד אשר מושכר לחברות הקבוצה על פי דרישה.

 

מקורות הכנסה של החברה בשנת 2006:

 

השכרת מקרקעין

אחזקה בחברה בת

(רווחי אקוויטי)

השכרת ציוד

מכני וכלי רכב

הכנסות

3.3 מיליון ₪

2 מיליון ₪

800,000 ₪

יחס הכנסות

54%

32%

14%

 

הבקשה:

החברה לא תסווג כ"איגוד מקרקעין", כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963, לאור העובדה שלחברה נכסים נוספים שאינם נכסי מקרקעין המשמשים בייצור הכנסתה והם אינם טפלים למטרות העיקריות של החברה.

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

נקבע כי היות ויחס שווי מניות ההשקעה בחברה X לבין שווי הנכסים של החברה גבוה מ- 10%, החברה לא תיחשב כאיגוד מקרקעין.

 

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 42/07

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים