החלטת מיסוי 3963/15 - מס ערך מוסף - החבות במע"מ במכירת זכויות במקרקעין – החלטת מיסוי שאינה בהסכם

 

 

רקע עובדתי:

מלכ"ר אשר ברשותו מקרקעין (להלן: "המשכיר" ו"המקרקעין", בהתאמה) משכיר את המקרקעין למלכ"ר אחר (להלן: "השוכר"), כאשר המקרקעין מושכרים לשוכר לצורך פעילות דומה לפעילותו של המשכיר.

 

הבקשה:

במקרה בו מלכ"ר משכיר נכס מקרקעין למלכ"ר אחר, לצורך פעילות אשר משתלבת בפעילות המלכ"ר המשכיר, נראה בכך חלק מפעילותו המלכ"רית והאינטגרלית, של המלכ"ר המשכיר, ועל כן לא יוטל עליו מס ערך מוסף על השכרת מקרקעין בשל עסקת אקראי, אלא רק מס שכר בהתאם להוראות סעיף 4 לחוק ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן – "החוק").

 

תמצית הסדר המס ותנאיו:

להלן עמדת רשות המסים בשים לב לנסיבות המקרה -

 1. הגדרת "עסקה" בסעיף 1 לחוק קובעת:

"עסקה – כל אחת מאלה:

 

 1. הגדרת "עסקת אקראי" בסעיף 1 לחוק קובעת:

"עסקית אקראי –

 

 1. סעיף 4 לחוק קובע:

"(א) על פעילות בישראל של מוסד ללא כוונות רווח יוטל מס שכר באחוזים מהשכר ששילם, כפי שקבע שר האוצר בצו באישור הכנסת. בסעיף קטן זה, "שכר" – למעט מלגה שניתנה לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר כאמור בסעיף 9(29) לפקודת מס הכנסה.

 

(ב)....".

 

 1. סעיף 43א' לחוק קובע:

"(א) במכירת מקרקעין על ידי עוסק פטור או במכירת מקרקעין שהיא עסקת אקראי, זכאי החייב במס לנכות מהמס שהוא חייב בו את המס ששולם בשל רכישת המקרקעין והשבחתם (בסעיף זה – הרכישה) אם יש בידו, בשל הרכישה האמורה, חשבונית מס או מסמך אחר שאישר המנהל המעיד על תשלום המס כאמור, והמס לא נוכה.

 

(ב) האמור בסעיף קטן (א) לא יחול במכירת מקרקעין כאמור בסעיף 30(א)(16), אולם מלכ"ר או מוסד כספי שהוא חברה קולטת במיזוג או חברה חדשה בפיצול, לפי העניין, יהיה זכאי לנכות, בעת שימכור את המקרקעין, מהמס שהוא חייב בו את המס ששולם בשל רכישת המקרקעין בידי החברה המתמזגת או החברה המתפצלת, לפי העניין, אם יש בידו חשבונית על המס ששילמה והמס לא נוכה.

 

(ג) סך הניכוי מהמס לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) לא יעלה על המס שהחייב במס חייב בו בשל מכירת המקרקעין.

 

(ד) בסעיף זה –

"המס ששולם" – סכום המס הכלול בחשבוניות המס, או במסמך אחר, לפי העניין, כשהוא מוכפל במדד שפורסם לאחרונה לפני יום מכירת המקרקעין ומחולק במדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום המס, בניכוי סכומי המס הניתנים לניכוי כפחת לפי סעיף 21 לפקודת מס הכנסה, ולפי כל דין אחר.

 

"השבחה" – כל ההוצאות שהוציא המוכר מיום הרכישה ועד ליום המכירה לשם השבחתם של המקרקעין שאינן מותרות בניכוי לפי פקודת מס הכנסה.

 

"מדד" – כהגדרתו בסעיף 93".

 

 1. סעיף 38 (א) לחוק קובע:

"(א) עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין או ברשימון יבוא או במסמך אחר שאישר לעניין זה המנהל, ובלבד שרשימון היבוא או המסמך האחר נושא את שמו של העוסק כבעל הטובין (ושהניכוי יעשה בתוך ששה חודשים מיום הוצאת החשבונית, הרשימון או המסמך".

 

 1. ככלל, מלכ"ר אינו חייב במע"מ בגין פעילותו המלכ"רית ובהתאם לסעיף 38 לחוק אינו רשאי לנכות בגינה מס תשומות.

 

 1. בהתאם לסעיף 4 (א) לחוק, מלכ"ר משלם על פעילותו מס שכר.

 

 1. בעסקאות מסוג "עסקת אקראי" כמשמעותה בסעיף 1 בחוק, גם המלכ"ר חייב במע"מ.

 

 1. החלופה השנייה של הגדרת "עסקת אקראי" אשר בסעיף 1 לחוק קובעת כי מכירת מקרקעין לחייב במס, קרי, עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי היא עסקת אקראי.

 

החלופה איננה מבחינה בין מכירה אשר הינה חלק מן הפעילות המלכ"רית לבין מכירה אחרת. כך או כך, מדובר בעסקת אקראי החייבת במס.

 

לא מותר להזכיר בהקשר זה כי, הגדרת מכר בחוק מע"מ כוללת גם השכרת נכס.

 

 1. כאמור לעיל, נוסף וללא קשר עם החיוב על פי סעיף 4 (א) לחוק, המשכיר חייב במס בגין עסקת אקראי שהוא מבצע במקרקעין ועל פי סעיף 43א' לחוק הוא רשאי לנכות את סכומי המע"מ אשר שילם בגין רכישת והשבחת אותם המקרקעין.

 

 1. לאור האמור לעיל עמדת רשות המסים הינה כי ההכנסה מהשכרת המקרקעין חייבת במס ערך מוסף בשיעור מס מלא, מכוח חלופה שניה להגדרת "עסקת אקראי" כאשר החייב במס הוא הגוף המשכיר את הנכס, בהתאם להוראות תקנה 6ב (ב)(2) לתקנות.

 

 1. יצוין כי בהחלטת מיסוי מס' 7985/15 קבע רשות המסים כי בעסקאות של מכירת מקרקעין בין שני מלכ"רים, בעלי מטרות מלכ"ריות זהות ניתן, בתנאים מסוימים, להשכיר גם במחירים הנמוכים משווי שוק.

 

 1. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.

 

 1. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

 1. החלטה זו מבטלת מיום פרסומה עמדות מקצועיות אשר ניתנו בעבר על ידי הנהלת רשות המיסים, המשרדים האזוריים או גורם אחר, במידה ונקבע בהן אחרת.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 3963/15

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים