החלטת מיסוי 33/07 - מיסוי מקרקעין - חבות המס בהליך פירוק חלקי – החלטת מיסוי שלא בהסכם

 

העובדות:

 1. חברת א' בע"מ התאגדה בשנת 1991 כחברה פרטית.
 2. מר ש' ומר ב' הינם בעלי המניות של החברה (להלן: "הבעלים"), ומחזיקים במניותיה בחלקים שווים.
 3. בבעלות החברה מקרקעין באזור השרון אשר נרכשו בשנים 1991 ו- 1999. (להלן: "המקרקעין").
 4. לחברה הון עצמי שלילי שמומן בהלוואות מבנק ובהלוואות בעלים. בדוחות המס שהגישה החברה, תואמו הוצאות הריבית. דהיינו, הוצאות אלו לא נדרשו בניכוי לצורכי מס אלא הוונו לעלות המקרקעין.
 5. בשנת 2002 חתמה החברה על "הסכם שומות" במס הכנסה לפיו שונה ייעודם של המקרקעין ממלאי עסקי לרכוש קבוע. שינוי הייעוד נקבע לשנת 2000.
 6. בין הבעלים התגלע משבר אמון חריף המונע מהחברה לפתח את המקרקעין. בבית המשפט המחוזי, תלויה ועומדת בקשה אותה הגיש מר ש' לפירוק החברה.
 7. כתוצאה מהאמור לעיל מעוניינים הבעלים להיכנס להליך הבא:

 

פרטי הבקשה:

 1. העברת מחצית מהמקרקעין למר ש' פטורה ממס בהתאם להוראות סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג1963 (להלן: "החוק").
 2. חלוקת המקרקעין כאמור בסעיף 7.3 לעיל פטורה ממס שבח בהתאם להוראות סעיף 67 לחוק, ממס מכירה בהתאם לתקנה 2(1) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (פטור ממס מכירה), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות מס מכירה"), וממס רכישה בהתאם לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה-1974 (להלן: "תקנות מס רכישה").

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

 1. העברת מחצית מהמקרקעין מהחברה למר ש' הינה מכירה של זכות במקרקעין ואיננה פטורה ממס שבח מכוח הוראות סעיף 71 לחוק.
 2. הוראות סעיף 67 לחוק יחולו על חלוקת המקרקעין, בגין כל חלקה בנפרד. נקבע כי אין בהחלטת המיסוי בכדי לאשר, כי החלוקה שתתבצע בין החברה למר ש' הינה בהתאם לשווי היחסי של זכויותיהם במקרקעין.
 3. בהתאמה יחולו על החלוקה תקנה 27 לתקנות מס רכישה ותקנה 2(1) לתקנות מס רכישה.
 4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 33/07

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים