החלטת מיסוי 27/06 - מיסוי מקרקעין - התרת הוצאה לאיתור נכס כניכוי מהשבח (סעיף 39 לחוק) – החלטת מיסוי בהסכם

 

העובדות:

  1. גב' א' קיבלה הודעה מחברה המתמחה באיתור נכסים (להלן: "החברה"), לפיה, החברה איתרה נכס מקרקעין הרשום על שם בעלה המנוח (להלן: "נכס המקרקעין"). החברה אינה "קרוב" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק").
  2. ניסיונותיה של גב' א' לאתר את נכס המקרקעין בכוחות עצמה לא צלחו והיא פנתה לחברה להעביר לה את המידע אודות הנכס.
  3. החברה התנתה את מתן המידע לגבי נכס המקרקעין בתשלום שכר עבור מתן השירות לאיתור הנכס (להלן: "תשלום השכר").

 

פרטי הבקשה:

לקבוע כי תשלום השכר לחברה מהווה הוצאה שתותר בניכוי במועד מכירת נכס המקרקעין על ידי גב' א', בהתאם להוראות סעיף 39(7ב) לחוק.

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

  1. תשלום השכר לחברה יותר בניכוי בעת מכירת נכס המקרקעין, בהתאם להוראות סעיף 39(7ב) לחוק ובלבד שההוצאה איננה מותרת בניכוי לפי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961.
  2. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 27/06

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים