החלטת מיסוי 2662/18 – מיסוי מקרקעין – תחולת חזקת התא המשפחתי על דירות קטין

 

להלן תמצית החלטת המיסוי:

 

 1. העובדות
  • בן קטין (להלן: "הבן") ירש כספים מאמו.
  • אביו של הקטין מבקש לרכוש עבורו דירת מגורים כאשר מימון הרכישה יעשה מכספי הירושה ומכספים אשר יינתנו כהלוואה מאת האב או ממשכנתא.
 2. פרטי הבקשה

לאשר כי דירת הבן לא תימנה במניין הדירות של התא המשפחתי, הן לעניין החבות במס רכישה, כאשר בעת רכישתה יחול שיעור מס של דירה יחידה על פי סעיף 9(ג1א)(2)(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) תשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), והן לעניין החבות במס שבח, בעת מכירתה בעתיד.

 

 1. החלטת המיסוי ותנאיה
  • בהתאם לחזקת התא המשפחתי הקבוע בחוק, יראו כרוכש/כמוכר אחד את בני הזוג, וילדיהם אשר טרם מלאו להם 18 שנה, למעט ילדים נשואים, הן לעניין מס שבח והן לעניין מס רכישה.
  • דירה אשר נרכשה עבור קטין, תיחשב כדירת התא המשפחתי ותימנה במניין דירותיו לעניין מס שבח ומס רכישה. דירה הנרכשת עבור קטין מהווה אפיק להשקעת כספי הקטין ואינה לצורך הבטחת מגורי הקטין (שכן אפוטרופסיו הם המחויבים במדורו). דירת השקעה אינה זכאית להקלת מס.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 2662/18