החלטת מיסוי 2213/17 – מיסוי מקרקעין – העברת דירה מחברת בת לבעל מניות מהותי מכוח הוראות המעבר לסעיף 96 לחוק ההתייעלות הכלכלית – החלטת מיסוי בהסכם

 

להלן תמצית החלטת המיסוי:

 

 1. העובדות
  • פלוני (להלן: "בעל המניות המהותי") מחזיק במלוא הון המניות בחברה (להלן: "חברת האם"). חברת האם מחזיקה במלוא הון המניות בחברה נוספת (להלן: "חברת הבת").
  • בבעלות חברת הבת דירת מגורים (להלן: "הדירה"). ההשקעה בדירה מומנה בחלקה על ידי חברת האם והיתרה באמצעות מימון בנקאי.
  • בנייתה של הדירה הסתיימה במהלך שנת 2016. החל ממועד זה, הדירה משמשת למגורי בעל המניות המהותי ומשפחתו.
  • לחברת האם יתרת עודפים ראויים לחלוקה ליום 31 בדצמבר 2016 אשר מקורם בפעילויות אחרות של חברת האם. נכון ליום 31 בדצמבר 2016, לחברת הבת אין עודפים ראויים לחלוקה.

 

 1. פרטי הבקשה

 

 1. החלטת המיסוי ותנאיה
  • בהינתן כי בעל המניות המהותי מחזיק במלוא הון המניות של חברת האם והחברה האם מחזיקה במלוא הון המניות של חברת הבת, אשר בבעלותה הדירה המשמשת את בעל המניות המהותי, יחולו הוראות המעבר על העברת הדירה מן החברה הבת אל בעל המניות המהותי באופן ישיר.
  • לעניין סיווג הכנסה על פי סעיף 3(ט1)(2) לפקודה, ייבחן גובה העודפים בחברת הבת באופן מאוחד עם חברת האם.
  • לעניין ייחוס ההכנסה לבעל המניות המהותי בהתאם לסעיף 3(ט)(1)(2) לפקודה, כל יתרת זכות בחברת הבת מול חברת האם לא תהווה יתרת זכות, כהגדרתה בסעיף 3(ט1) לפקודה, וההכנסה תחושב על יתרת שווי הרכישה של הדירה בידי חברת הבת, כהגדרתה בסעיף (ב)(3) ו- (ב)(4) להוראות המעבר.
  • ויובהר, הוראות המעבר יחולו במלואן; במועד העברת הדירה, יראו את העברת הדירה כהכנסתו של בעל המניות המהותי בהתאם להוראות המעבר. עד למועד העברת הדירה אל בעל המניות המהותי, יחויב בעל המניות בהכנסה בגין השימוש בדירה.
  • במסגרת החלטת המיסוי נקבעו תנאים נוספים.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 2213/17