החלטת מיסוי 1960/10 - מיסוי מקרקעין - מכירת דירה לאחר גירושין, בטרם חלפו 4 שנים ממכירת דירת בן הזוג בתקופת הנישואין

 

להלן תמצית ההחלטה:

 

העובדות:

  1. בסוף שנת 2008 מכר מר ח' (להלן: "הבעל") 1/32 חלקים בדירת המגורים אותה קיבל בירושה במהלך נישואיו מדודו (להלן: "דירת הירושה"), ובשל מכירת דירת הירושה קיבל הבעל פטור ממס שבח לפי סעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק").
  2. דירת הירושה נמכרה בעת שהיה נשוי לגברת ע' (להלן: "האישה").
  3. לבני הזוג דירת מגורים משותפת הרשומה על שם שניהם בחלקים שווים.
  4. בני הזוג מצויים בהליכי גירושין. בהתאם להסכם הגירושין שנחתם בין הצדדים בשנת 2010 תועבר הדירה המשותפת בשלמות על שם האישה (להלן: "דירת האישה").
  5. בהתאם להסכם הגירושין נפרדו בני הזוג והבעל עזב את המגורים המשותפים אשר עברו לחזקתה הבלעדית של האישה וילדיה הקטינים.
  6. האישה מעוניינת למכור את הדירה בפטור ממס לפי פרק חמישי 1 לחוק, בטרם יחלפו 4 שנים ממועד מכירת דירת הירושה ע"י הבעל.

 

פרטי הבקשה:

במכירת דירת האישה (לאחר השלמת העברת הזכויות בה אגב הגירושין לאישה) לאחר פירוק התא המשפחתי, לא יבואו במניין הפטורים לפי פרק חמישי 1 לחוק, הפטור אותו ניצל הבעל במכירת דירת הירושה במהל היותם תא משפחתי אחד.

 

הסדר המס:

  1. בכפוף לכך שכל הזכויות בדירת האישה הנמכרת על ידה יהיו שלה בלבד ובכפוף לכך שמכירת דירת האישה תתבצע לאחר פירוק התא המשפחתי, לא יבוא במניין הפטורים לפי פרק חמישי 1 לחוק, הפטור אותו ניצל הבעל במכירת דירת הירושה (בהיותם תא משפחתי אחד).
  2. אין באמור לעיל כדי לקבוע כי האישה זכאית לפטור ממס בעת מכירת הדירה. בחינת הזכאות לפטור ממס, בכפוף לאמור בסעיף 1 להסדר המס, תיעשה ע"י המשרד האזורי.
  3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו תנאים נוספים.

 

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 1960/10

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים