החלטת מיסוי 1587/15 - מיסוי מקרקעין - העברה אגב גירושין – החלטת מיסוי בהסכם

 

העובדות

 1. חברת בית הוקמה ביום 19/03/1943.
 2. ביום 29/3/2007 רכשה א' בנאמנות, עבור חברה שבשליטתה המלאה (100%), 33% ממניות חברת הבית. רכישת המניות מומנה באמצעות הלוואה.
 3. ביום בו רכשה א' את מניות חברת הבית, היה בבעלות חברת הבית נכס המהווה בניין משרדים בתל אביב (להלן: "הנכס").
 4. לחברת הבית, מאז ומעולם, לא היו נכסים נוספים מעבר לנכס, כאמור, והיא מהווה "איגוד מקרקעין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק").
 5. בעלי המניות הנוספים בחברת הבית הינם יחידים.
 6. בשנת 2009 נטל בן זוגה דאז של א' הלוואה בסך 100,000$. כנגד ההלוואה חתמו א' ובן זוגה, כל אחד, על ערבות אישית להחזרת ההלוואה.
 7. לימים, כאשר הגיע מועד ההחזר של ההלוואה, בן הזוג לא פרע אותה, והוטל עיקול על מניותיה של א' בחברת הבית מכוח הערבות האישית שנתנה להלוואה. נכון להיום, העיקול בוטל.
 8. נישואי בני הזוג עלו על שרטון ובינואר 2012 ניתן על ידי בית המשפט לענייני משפחה פסק דין המאשר את הסכם הגירושין ויחסי הממון בין הצדדים (להלן: "ההסכם").
 9. במסגרת ההסכם נקבע כי מחצית ממניות חברת הבית יועברו לבן הזוג.
 10. כמו כן, נקבע במסגרת ההסכם כי בני הזוג יישאו בחלקים שווים בתשלום ההלוואה המקורית אשר נלקחה לשם רכישת מניות חברת הבית וכן יישאו בחלקים שווים בתשלום ההלוואה שנטל בן הזוג.
 11. בני הזוג עומדים לפני גירושין.

 

פרטי הבקשה

העברת מניות חברת הבית מן החברה אשר בשליטה מלאה של א', לידי בן הזוג, על פי ההסכם לא תיחשב "מכירה", וזאת על פי סעיף 4א לחוק.

 

החלטת המיסוי ותנאיה

 1. בנסיבות המתוארות, על העברת מחצית הזכויות בחברת הבית מן החברה אשר בשליטת א' לבן זוגה של א' וכן העברת מחצית החובות ע"ש שני בני הזוג, בהתאם להסכם, יחולו הוראות סעיף 4א לחוק.
 2. מוסכם בזאת כי בעת מכירת המניות בחברת הבית בידי בן הזוג לצד ג', יחויב הוא במס על ה"רווח הנוסף" בהתאם להוראות סעיף 71א לחוק, כאילו פורקה החברה והוא מחזיק בהון המניות שלה.
 3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 1587/15

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים