החלטת מיסוי 135/06 - מיסוי מקרקעין - יום ושווי רכישה במתנה שלא הוכרה לעניין חוק מס עיזבון – סעיפים 27 ו- 37(ז) – החלטת מיסוי בהסכם

  

העובדות:

  1. בשנת 1950 רכשו א' ו- ב' קרקע באזור תל אביב (להלן: "הקרקע"). רכישת הקרקע נעשתה באמצעות הקצאה והדחה של מניות חברה. קרי, הקצאת מניות ל- א' ו- ב' תוך הדחת מניות המוכר. בסוף הליך הרכישה, החזיקו א' ו- ב' במניות חברה שהחזיקה בקרקע.
  2. בשנת 1964 העבירו א' ו- ב' את מניותיהם בחברה לילדיהם.
  3. העברת המניות לילדים נעשתה בדרך של "מתנה" (ללא תמורה), והיא דווחה למנהל מס שבח ואושרה כפטורה ממס שבח בהתאם להוראות סעיף 62 לחוק.
  4. בשנת 1965 נפטר א'. מאחר שמועד מתן המניות במתנה לילדיו ועד למועד פטירתו חלפו פחות מ- 3 שנים, נכללו המניות בנכסי העיזבון, וזאת מכוח הוראות סעיף 3(א)(3) לחוק מס עיזבון, התש"ט – 1949.
  5. בשלהי שנת 1979 התפרקה החברה והמקרקעין הועברו לילדים – בעלי המניות דאז – בפטור ממס. עסקאות אלה דווחו כמתחייב בחוק והמקרקעין נרשמו על שם בעלי המניות.

 

פרטי הבקשה:

"יום הרכישה" במכירת המקרקעין על ידי הילדים היא יום רכישת הקרקע על ידי א' (1950) ולא יום פטירתו של א' (1965).

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

  1. סעיף 27 לחוק עוסק בקביעת שווי הרכישה של מתנה שלא הוכרה לצורך מס עיזבון.
  2. סעיף 27 סיפא קובע כי על מנת שהשווי ייקבע לפי הוראות סעיף 29 סיפא, דהיינו כניסה לנעלי נותן המתנה, יש לקיים את התנאים הבאים:
  1. בהתאם לעובדות, עסקה זו לא הייתה חייבת באותה העת בתוספת מס וגם לא ניתן היה לרשמה בטאבו, שכן העברה זו התבצעה במניות. לפיכך, מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף 27 סיפא ויום הרכישה נקבע לשנת 1950.

 

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 135/06

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים