החלטת מיסוי 132/06 - מיסוי מקרקעין - הגדרת "דירה אחרת" לעניין סעיף 49ה והשלכתו לעניין 49ה(א)(3) – החלטת מיסוי בהסכם

 

 

העובדות:

  1. יחיד (להלן: "המבקש") מכר דירת מגורים בפטור ממס שבח לפי סעיף 49ב(1) לחוק.
  2. לאחר כחודשיים רכש המבקש זכות במקרקעין, שהיא קרקע פנויה, לצורך בנייה עצמית של בית מגוריו.
  3. בכוונת המבקש למכור דירת מגורים נוספת (להלן: "הדירה השנייה") ולבקש פטור ממס שבח במכירה זו בהתאם להוראות סעיף 49ה לחוק.

 

פרטי הבקשה:

רכישת הקרקע לבנייה עצמית עונה לדרישה הקבועה בסעיף 49ה(א)(3) לחוק לפיה על המבקש לרכוש דירת מגורים אחרת.

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

  1. רכישת הקרקע לבנייה עצמית תהווה "דירה אחרת" לצורכי סעיף 49ה לחוק, בהתקיים התנאים הבאים:
    • רכישת הקרקע התבצעה תוך 12 חודש לפני או אחרי מכירת הדירה השנייה.
    • עד ולא יאוחר ממועד הגשת הדיווח על מכירת הדירה השנייה, יצרף המבקש לבקשת הפטור לפי סעיף 49ה לחוק הצהרה לפיה הקרקע מיועדת לבניית דירת מגוריו וכי הוא מתחייב לסיים את הבנייה תוך תקופה שלא תעלה על שלוש שנים מיום מכירת הדירה השנייה.
  2. חצי שנה לפי תום המועד המוצהר לסיום הבנייה, יידרש המבקש להוכיח כי סיים את הבנייה.

במקרים בהם הבנייה לא הסתיימה ולא צפויה להסתיים בתוך פרק הזמן שהוצהר – יבוטל הפטור למפרע.

במקרים בהם התחילה בנייה בפועל, יש התקדמות סבירה בבנייה וקיים הצדק סביר לאי סיום הבנייה – ישקול המנהל את אי ביטול הפטור.

  1. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו תנאים וסייגים נוספים.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 132/06

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים