החלטת מיסוי 1305/09 - מיסוי מקרקעין - פטור לאלמנת הבן לפי סעיף 62, תקופת הצינון לפי סעיף 49ו', מתנה לאלמנת הבן לפי סעיף 49ב(1)(א)

 

 העובדות:

 1. הגב' "מ" (להלן: "האם") התאלמנה מבעלה לפני כשנה וחצי.
 2. לאחר כשנה נפטור בנה (להלן: "הבן"). הבן המנוח הותיר אלמנה, (להלן: "האלמנה") וארבעה ילדים קטינים (שניים מנישואיו הקודמים). הבן נפטר בטרם עלה בידי האם לתת לו ולאשתו (כיום אלמנתו) במתנה את דירת המגורים אותה הבטיחה להם קודם פטירת הבן (להלן: "הדירה").
 3. הבן לא הותיר אחריו נכסי מקרקעין כלשהם ואף לא כל נכס בעל ערך משמעותי אחר. האלמנה אינה עובדת וזקוקה לסכומים נכבדים למימון מחייתה והוצאות גידול הילדים.
 4. ברצון האם להעביר לאלמנה את הדירה ללא תמורה, על מנת לאפשר לאלמנה למכור את הדירה ולחיות מכספי התמורה.

 

הבקשה:

 1. לראות בהעברת הדירה לאלמנה, ללא תמורה, כמתנה הפטורה ממס לפי סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק").
 2. לאשר לאלמנה למכור את הדירה בתום תקופת צינון מינימלית כקבועה בסעיף 49ו' לחוק.
 3. לראות בהעברת הדירה לאלמנת הבן, ללא תמורה, כמתנה לבן לעניין סעיף 49ב(1)(א) לחוק. (ההעברה לא תחשב כניצול פטור אישי של האם).

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

 1. בהתאם להוראות המקצועיות בנדון יראו את העברת הדירה לאלמנה כל עוד לא נישאה לאחר, כהעברה ל"קרוב" כמשמעותו סעיף 62 לחוק, ובכפוף להתקיימות שאר התנאים באותו סעיף תהא העברה זו פטורה.
 2. המתנה לאלמנת הבן לא תחשב כמתנה מהורה לפי הוראות סעיף 49ו(א)(1) לחוק ולפיכך תהא כפופה לתקופת צינון של 3 שנים אם הדירה תשמש אותה דרך קבע למגוריה כל אותה תקופה, ולתקופת צינון של 4 שנים אם הדירה לא תשמש את האלמנה דרך קבע למגוריה.
 3. ההעברה במתנה מהאם לאלמנת הבן לא תחשב כהעברה במתנה לבן לעניין סעיף 49ב(1) לחוק ולפיכך הפטור במתנה זו יבוא במניין הפטורים.
 4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 1305/09

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים