החלטת מיסוי 1167/17 - מיסוי מקרקעין – הוראת שעה למכירת קרקע לבניה – החלטת מיסוי בהסכם

 

 1. העובדות
  • מספר בעלים של קרקע, מעוניינים להתקשר עם יזם בעסקת קומבינציה על פיה ימכרו ליזם חלק מן הזכויות במקרקעין כנגד שירותי בניה על יתרת המקרקעין.
  • על מנת לעמוד בתנאי השלמת הבניה כנדרש בהוראות תיקון 83 (להלן: "הוראת השעה") לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) תשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") מבקשים הבעלים לבצע את ההתקשרות בשני שלבים – אופציה ומימוש אופציה.
 2. פרטי הבקשה
  • לאשר כי תקופת הבניה אשר על פי הוראת השעה, תימנה מיום מימוש האופציה ולא מיום הענקתה.
  • לאשר כי התנאי הקבוע בסעיף 48א(ב1)(א)(1) לחוק על פיו נדרש כי מכירה של זכות במקרקעין שתוכנית הבניה שחלה עליה מתירה בניה של שמונה דירות לפחות, מתייחס לכלל המקרקעין הנמכרים על ידי כלל הבעלים.
  • לאשר כי מספר הדירות המינימלי הנדרש על פי הוראת השעה (8) יחול על המקרקעין נשוא הקומבינציה (הן על החלק הנמכר והן על החלק אשר נותר בידי הבעלים).

 

 1. החלטת המיסוי ותנאיה
  • התקופה הנדרשת להשלמת בניית הדירות על פי הוראת השעה, תימנה מיום מימוש האופציה בתנאים הבאים:
   • כל תנאי הוראת השעה מתקיימים בקרקע הנמכרת במועד הענקת האופציה, לרבות קיומה של "תכנית", כהגדרתה בהוראת השעה, המתירה בניה על המקרקעין.
   • האופציה מומשה בתקופה הקובעת על פי הוראת השעה.
  • כאשר הבעלים במקרקעין הם בעלים במושע, מספר הדירות בקרקע הנמכרת יימנה ביחס לכלל המקרקעין הנמכרים על ידם, גם אם חלקו היחסי של כל אחד מן הבעלים המשותפים משקף זכויות פחותות מזכויות לשמונה דירות, ובלבד שהמכירה נעשתה על ידי כלל הבעלים לרוכש אחד ובעסקה אחת.
  • כאשר המכירה היא במסגרת עסקת קומבינציה, הן יחידות היזם והן היחידות הבעלים תחשבנה יחד במניין הדירות הנדרשים (8) לצורך תחולת הוראת השעה.
  • במסגרת החלטת המיסוי נקבעו תנאים נוספים.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 1167/17