החלטת הממשלה מיום 5 ביוני 2011 בדבר צעדים לפתרון מצוקת הדיור

 

יבוצעו התיקונים להלן בחוק מיסוי מקרקעין:

1. בתקופת הוראת השעה יוענק פטור ממס שבח גם במכירת דירת מגורים שאינה דירת מגורים מזכה, מאחר שלא שימשה למגורים כנדרש בחוק, ובלבד שתותאם למגורים ויעשה בה שימוש למגורים.

2. יקבע כי מי שבבעלותו מס' דירות, יהא זכאי לפטור ממס שבח בגין דירה אחת. המס ישולם על החלק שנצמח מיום פרסום החוק (לינארי).

 

לחץ כאן להחלטת הממשלה מיום 5 ביוני 2011 בדבר צעדים לפתרון מצוקת הדיור

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים