הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 3/2011 - עדכון סכום הפטור לעניין זכויות בניה

 

בהתאם להוראות סעיף 49ז לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) במכירת "דירת מגורים מזכה" אשר התמורה בגינה מושפעת מזכויות לבניה נוספת, יהא המוכר זכאי לפטור נוסף בשל זכויות הבניה, בסכום שווי הדירה או בסכום ההפרש שבין תקרת הפטור לבין סכום שווי הדירה, לפי הנמוך מביניהם. סכום התקרה עודכן בחודש ינואר 2011.

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 3/2011 - עדכון סכום הפטור לעניין זכויות בניה

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים