הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 13/2003 –  פתיחתו של מאגר מידע

 

 

בתיקון מס' 43 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), הוסף סעיף 105א אשר עניינו הקמת מאגר מידע ממוחשב אשר יהא פתוח לעיון הציבור ויכלול נתונים על מכירות של זכויות במקרקעין כפי שיקבע שר האוצר בתקנות.

 

ביום 17 בפברואר 2003 פורסמו תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מאגר מידע) התשס"ג-2003 (להלן: "תקנות מאגר המידע") ושעניינן קביעת פרטי המידע אשר יכללו במאגר ויהיו פתוחים לעיון הציבור.

 

בנוסף, הותקנו תקנות מיסויי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תנאים למסירת מידע) התשס"ג-2003 (להלן: "תקנות תנאים למסירת מידע"), הקובעות את אופן העיון במאגר, מסירת המידע והתנאים לקבלתו.

 

בעקבות התקנת התקנות נפתח במהלך חודש פברואר מאגר המידע הממוחשב לעיון הציבור.

 

חוזר זה בא לעדכן בדבר פתיחת המאגר לציבור, תוכנו והדרך בה יוכל הציבור לעיין בו.

 

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 13/2003

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים