הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 9/2008 – הקצאת מניות באיגוד מקרקעין

 

בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיקון מס' 50), התשס"א-2001 (להלן: "תיקון מס' 50") תוקנה הגדרת "פעולה באיגוד" כך שהקצאת מניות מועטה מהגדרת "פעולה באיגוד".

הקצאה הוגדרה כ" הנפקה של זכויות באיגוד שלא נרכשו על ידי האיגוד קודם לכן, אשר תמורתה, כולה או חלקה, לא שולמה למי מחבר האיגוד, במישרין או בעקיפין"

 

תיקון זה אשר קובע כי פעולת הקצאה אינה פעולה באיגוד נובע מכך כי פעולת ההקצאה היא פעולה הנעדרת מימוש כלכלי אמיתי כך שלאחר ההקצאות אומנם יש דילול בהחזקת בעלי המניות אך שווי ההחזקות של בעלי המניות לא השתנה.

 

בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיקון מס' 55), התשס"ה-2005 (להלן: "תיקון מס' 55") תוקן סעיף 75 לחוק, כך שנוספה פסקה (ג) המטילה חובת הודעה על כל הקצאה באיגוד מקרקעין, על מנת שהמנהל יוכל לבחון עמידתה של הפעולה בתנאי ההגדרה, או חיובה במס כפעולה באיגוד.

יש לציין כי תחולתו של סעיף 75(ג) לחוק הינה רטרואקטיבית ועל כן חובת ההודעה, כאמור, חלה על כל הקצאה שנעשתה מיום 7.11.01.

 

מטרת הוראה הביצוע לקבוע מבחנים ואמות מידה לסווג הפעולה (הקצאה שאינה אירוע מס או פעולה באיגוד) וכן לקבוע נהלים לטיפול בהודעות הנמסרות על הקצאה באיגוד מקרקעין.

 

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 9/2008

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים