הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 9/2004 - הרפורמה במיסוי מקרקעין – שינויי מבנה

 

ביום 24 במרץ 2002 פורסם בספר החוקים תיקון מס' 130 לפקודת מס הכנסה (להלן: "תיקון 130" ו"הפקודה" בהתאמה), המהווה תיקון עקיף לתיקון מס' 50 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963, (להלן: "תיקון 50" ו"חוק מיסוי מקרקעין" בהתאמה).

 

בתיקון 130 בוצעו שינויים בחלק ה2 לפקודה, העוסק בשינויי מבנה וכולל הוראות לעניין העברת נכסים לחברות, מיזוג חברות ופיצול חברות.

 

במסגרת תיקון 50 נכללו הוראות שונות אשר מטרתן הייתה להשוות את הדין החל על איגודי מקרקעין לדין החל על איגודים רגילים ובין השאר החלת הוראות חלק ה2 לפקודה, כפי שמפורט בהוראת הביצוע, גם כאשר איגודי מקרקעין מעורבים בשינוי המבנה.

 

בהוראת ביצוע זו מפורטים התיקונים אשר בוצעו בחלק ה2 לפקודה, ההסדרים החדשים אשר נקבעו לביצוע שינויי המבנה והתנאים הנדרשים לצורך ביצועם.

 

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 9/2004

לחץ כאן לתוספת מס' 1 להו"ב 9/2004

לחץ כאן לתוספת מס' 2 להו"ב 9/2004

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים