הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 9/2002 הרפורמה במיסוי מקרקעין (תיקון מס' 50) – הוראה כללית

 

 

בעקבות דוח הועדה הציבורית אשר מינה שר האוצר לרפורמה במערכת מיסוי מקרקעין מיום 7 בנובמבר 2001, פורסם ביום 24 במרץ 2002 תיקון מס' 50 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) התשכ"ג-1963 (להלן: "תיקון 50").

 

תיקון 50 נכנס לתוקף ביום 23 במרץ 2002 ותחילתו היא רטרואקטיבית כך שהוא חל על עסקאות אשר נעשו החל מיום 7 בנובמבר 2001.

(להלן: "היום הקובע" או "יום התחילה").

 

תיקון 50 עוסק במגוון רחב של נושאים, אשר עיקרם כדלקמן:

 

הנושאים הנ"ל חלקם מוסדרים במסגרת של הוראות שעה וחלקם מהווים הוראה קבועה.

 

הוראות השעה הן הוראות המתייחסות למכירתן של זכויות במקרקעין ב"תקופה הקובעת". ה"תקופה הקובעת" מוגדרת בסעיף 1 לחוק כתקופה שמיום 7.11.01 ("היום הקובע") ועד ליום 31.12.03 ומטרתה כאמור, להבחין בין הוראות המיסוי הזמניות לאלו הקבועות.

 

מטרת חוזר זה היא לפרט את התיקונים הכלליים שבתיקון 50, לרבות שיעורי המס והפחתות המס אשר נקבעו בו, ולגבי יתר הנושאים יופצו חוזרים פרטניים לגבי כל נושא ונושא.

 

ראה גם: הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 9/2003 - הרפורמה במיסוי מקרקעין - איגוד מקרקעין

           הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2003 - הרפורמה במיסוי מקרקעין - חילוף זכויות

           הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 6/2003 - הרפורמה במיסוי מקרקעין - הטבות במס לבעלי בניין להשכרה לפי פרק שביעי 1 לחוק עידוד השקעות הון

           הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 9/2004 - הרפורמה במיסוי מקרקעין - שינויי מבנה

           הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 10/2002 - הרפורמה במיסוי מקרקעין - אופציה במקרקעין

           הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 11/2002 - הרפורמה במיסוי מקרקעין - פינוי ובינוי

            הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 12/2002 - הרפורמה במיסוי מקרקעין - איחוד וחלוקת מקרקעין בין בעלים משותפים

            הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 13/2002 - הרפורמה במיסוי מקרקעין - יום המכירה בעסקת קומבינציה לפי סעיף 19(4) לחוק מיסוי מקרקעין

 

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 9/2002

לחץ כאן לתוספת מס' 2 להו"ב 9/2002

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים