הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 8/2004 – שומת מקרקעין - ייחוס ניכויים במכירת דירת מגורים מזכה שתמורתה הושפעה מזכויות לבניה נוספת לפי סעיף 49ז לחוק מיסוי מקרקעין

 

סעיף 49(א)(4) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק") קובע כדלהלן:

"יראו את יתרת סכום שווי המכירה לאחר הפחתת הסכומים הפטורים ממס לפי פסקאות (1) עד (3), כדמי מכר של זכות אחרת במקרקעין אשר שווי רכישתה הוא חלק יחסי משווי הרכישה של הזכות כולה, כיחס חלק שווי המכירה המתייחס לזכות זו למלוא שווי המכירה, ובהתאם לכך ייוחסו גם הניכויים והתוספות".

 

סוגיה העולה מההוראה הנ"ל - האם בכל מקרה בו נמכרת דירת מגורים מזכה אשר תמורתה הושפעה מזכויות לבניה נוספת על פי סעיף 49ז לחוק, יש להתיר את הניכויים באופן יחסי – על פי הוראת הנוסחה שבסעיף 49ז(א)(4) לחוק, או שמא הוצאות אשר ניתן לזהותן בבירור עם דירת המגורים או עם הזכויות לבניה נוספת, יש לייחסן באופן ספציפי לחלק התמורה החייב או הפטור, לפי העניין, ולא לפי נוסחת הייחוס שבסעיף.

 

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 8/2004

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים