הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 8/2003 – מעמדו של איגוד שבבעלותו זכויות במקרקעין שהנן מלאי עסקי

 

 

חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק") קובע כי:

 

"איגוד מקרקעין" מוגדר בסעיף 1 לחוק כדלקמן:

"איגוד מקרקעין" – איגוד שכל נכסיו, במישרין או בעקיפין, הם זכויות במקרקעין; ולעניין זה לא יראו כנכסיו של האיגוד – מזומנים מניות, אגרות חוב, ניירות ערך אחרים, ומיטלטלין, שאינם משמשים לאיגוד לייצור הכנסתו, או שהם משמשים לייצור הכנסתו אולם לדעת המנהל הם טפלים למטרות העיקריות של האיגוד המבוצעות למעשה ולא בדרך ארעית.

 

סיווגם של המקרקעין בידי האיגוד כמלאי עסקי או כרוש קבוע אין בהם, כשלעצמם, כדי לפסול את האיגוד מלהיחשב "איגוד מקרקעין". עם זאת, לאור המחלוקת הקיימת בנושא, בחרה נציבות מס הכנסה בפרשנות, על פיה לא ייחשבו איגודים מסוימים ל"איגודי מקרקעין", באותם המקרים אשר בהם בנוסף לזכויות במקרקעין שבאיגוד, המסווגים אצלם כמלאי עסקי, קיימת באיגוד פעילות עסקית ממשית (קבלן בניין או סוחר במקרקעין), והכל בכפוף לקריטריונים המפורטים בהוראת ביצוע זו.

 

מובהר בזאת, כי כל עושה פעולה באחד מסוגי האיגודים המובאים להלן, המבקש להחיל על עצמו את הוראת ביצוע זו, יהא חייב בדיווח למנהל מיסוי מקרקעין על כל שינוי בזכויות המחזיקים באיגוד וזאת כאמור בסעיף 73 לחוק. לעניין זה יודגש, כי הדברים המובאים בהוראת ביצוע זו לא יתפרשו כפוטרים את עושה הפעולה מדיווח כאמור.

 

בכל מקרה אשר בו יש ספיקות בדבר תחולת הוראת ביצוע זו, האם מדובר ב"איגוד מקרקעין" אם לאו, יש להפנות את הטיפול בעניין למחלקת שומת מקרקעין בנציבות מס הכנסה.

 

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 8/2003

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים