הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 8/2002 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים (אוקטובר 2002)

 

ביום 25 באפריל 1999 אישרה הכנסת את תיקון מספר 45 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1965 (להלן: "החוק"), ובין השאר נקבעו בו תיקונים לעניין שיעורי מס הרכישה החלים על דירות מגורים (ראה הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2000).

 

בקובץ התקנות 5989 מיום 25 ביוני 1999 פורסם, באישור ועדת הכספים של הכנסת, תיקון לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה), התשנ"ט-1999, כדלקמן:

 

 

תוקף התיקונים הינו מיום 1 בינואר 2000.

 

ביום 24 במרץ 2002 אישרה הכנסת את תיקון מספר 50 לחוק, ובין השאר נקבעו בו תיקונים לעניין שיעורי מס הרכישה מיום 7 בנובמבר 2001 ועד ליום 31 בדצמבר 2003 (להלן:"התקופה הקובעת").

 

בקובץ התקנות 6207 מיום 13 בנובמבר 2002 פורסם, באישור ועדת הכספים של הכנסת, תיקון לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון והוראת שעה), התשס"ג-2002, לעניין תקנות 2(1), 12(ב) ו- 16(ב).

 

תיקונים אלו קובעים כי במקום שיעור מס 5% יבוא 4.5% בתקופה אשר מיום 1 בינואר 2002 עד 31 בדצמבר 2002 ו- 4.75% בתקופה אשר מיום 1 בינואר 2003 עד 31 בדצמבר 2003, וכן נקבע כי ב"תקופה הקובעת" מי שהינו "זכאי" כהגדרתו ב"חוק הלוואות לדיור התשנ"ב – 1992" במקום מדרגת המס של 0.5% תחול לגביו מדרגה של 0%.

 

הוראות אלו לא יחולו על מכירה ללא תמורה ועל מכירה לקרוב.

 

תוקף התיקון הינו מיום 7 בנובמבר 2001.

 

הוראת הביצוע באה לעדכן את מדרגות מס הרכישה כנדרש בחוק ובתקנות, ארבע פעמים בשעה, לגבי המקרים להלן:

  

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 8/2002

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים