הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 7/2009 – תיקון מס' 5 – התנאים למתן אישורי מיסים

 

 

תיקון מס' 5 מיום 18 באוקטובר 1974 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), תיקן את סעיף 9 לחוק וקבע חובת תשלום "תוספת מס" על הרוכש זכויות במקרקעין או זכויות באיגוד מקרקעין, הידוע כיום כמס רכישה (בהתאם לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) התש"מ-1980).

 

חובת תשלום תוספת המס הוטלה על הנישום מתיקון זה ואילך ללא קשר עוד לשאלה האם ניתן לרשום את הזכות בפנקסי רישום המקרקעין אם לאו.

 

תיקון מס' 5 בא לטפל בכשלים של המצב החוקי עד לאותו מועד שכן, למרות הטלת תוספת מס מיום חקיקת החוק ב- 22 באוגוסט 1963, עסקאות רבות יצאו חובה זו בשל נוסחו של החוק דאז, והפרשנות לו. וכך החטיא החוק את אחת ממטרותיו להביא לרישום העסקאות בפנקסי המקרקעין.

 

תיקון מס' 5 קבע כי החבות בתשלום תוספת המס (מס רכישה) בכל עסקה במקרקעין או בזכות באיגוד מקרקעין, בשל עצם עשייתה ללא קשר לרישום הזכויות.

 

עם קביעת החבות במס הרכישה כאמור, נדרש המחוקק לקבוע הוראות מעבר בנוגע לרכישות אשר נעשו בטרם התיקון וטרם נרשמו בפנקסי המקרקעין.

 

בתאריך 3 בנובמבר 1974 פורסם חוזר מק/8/30 אשר מסביר את הוראות המעבר.

 

מטרת הוראת הביצוע לקבוע את דרכי הפעולה למתן אישורי מיסים בשל מכירות אשר נעשו על ידי מי שחלות עליו הוראות המעבר של תיקון מס' 5 לחוק.

 

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 7/2009

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים