הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 7/2008 סעיף 39א' – תנאים בהם הלוואה לא תחשב כהלוואה "מקרוב"

  

הוראת ביצוע זו באה לקבוע את התנאים והסייגים בהם הלוואה הנלקחת באמצעות קרוב המשמש אך ורק כ"צינור" להעברת כספי ההלוואה למוכר – לא תחשב כהלוואה מקרוב לעניין הוראות סעיף סעיף 39א' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק").

  

 לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 7/2008

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים