הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 7/2004 – שומת מקרקעין - מסירת מידע לשמאי מקרקעין – שמאים ממשלתיים ושמאים לפי חוק התכנון והבניה התשכ"א - 1965

 

סעיף 105 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") קובע חובת סודיות לגבי כל המידע אשר התקבל מתוקף ביצוע החוק. למעט מידע אשר גילויו הותר מכוח היתר מיוחד של שר האוצר.

 

על אף האמור בסעיף 105 לחוק נקבעו בסעיף 105 א' לחוק והתקנות אשר הותקנו מכוחו, הוראות על פיהן הותר גילויו לציבור של מידע בדבר שוויון של עסקאות (כפי שהוגדר בתקנות) וזאת בדרך של התחברות למאגרי המידע.

נוהל מפורט בדבר קבלת המידע דרך המאגר הממוחשב יקבע בהוראת ביצוע "פתיחת מאגר המידע" ויש לפעול בהתאם להוראותיו.

 

בנוסף, הוסר החיסיון הקבוע בסעיף 105 לחוק לטובת 3 סוגי שמאים כמפורט להלן, הזכאים לקבל מידע בדבר שוויון של עסקאות גם שלא בדרך של התחברות למאגר מידע אלא ישירות ממנהל מיסוי מקרקעין ואלו הם:

 

חוזר זה בא לחזור ולרענן את הכללים למסירת מידע לשמאים הממשלתיים והשמאים הפועלים מכוח הוראות חוק התכנון והבניה ואין הוא בא לגרוע מהוראות הוראת ביצוע  12/86.

 

 לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 7/2004

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים