הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 6/2010 –  פירוק שרשרת איגודים אשר בבעלותם זכויות במקרקעין או זכויות באיגוד מקרקעין – הוספת תקנה 27א' לתקנות מס רכישה

 

 

ביום 24 במאי 2010 הוספה תקנה 27א' לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"א-1974 (להלן: "התקנות"), המעניקה פטור ממס רכישה במקרה של פירוק שרשרת איגודים, ובלבד ששולם מס הרכישה בשל הפירוק הראשון בשרשרת, וכי לא חלפו שישה חודשים מן הפירוק הראשון ועד להעברה אגב הפירוק בגינה מתבקש הפטור.

תקנה זו חלה גם אם הזכות במקרקעין או הזכויות באיגוד המועברות אגב הפירוק נרכשו על ידי האיגוד המתפרק לאחר יום 27 ביולי 1983 וגם אם פירוק השרשרת, תוך התקופה האמורה, לא הסתיים בהעברת הזכות ליחיד.

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 6/2010

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים