הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 6/2003 - הרפורמה במיסוי מקרקעין – הטבות במס לבעל בניין להשכרה לפי פרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון

 

 

פרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון (להלן: "חוק העידוד") מעניק הטבות במס לגבי בניינים להשכרה, אשר עיקרן: פחת מואץ בשיעור של 20% לגבי דירות בבניין להשכרה ושיעורי מס מופחתים על הכנסות מהשכרת הדירות וממכירתן.

 

ביום 24 במרץ 2002 פורסם בספר החוקים (מס' 1838) תיקון מס' 50 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן: "תיקון 50").

 

במסגרת תיקון זה בוצע תיקון עקיף לחוק לעידוד השקעות הון – תיקון מס' 54 לחוק העידוד (להלן: "תיקון 54 לחוק העידוד").

 

מטרת חוזר זה היא להציג את הטבות המס החדשות הכלולות בתיקון והמתייחסות ל"בניין להשכרה", "בניין חדש להשכרה" ולשינוי יעוד של מקרקעין הקשור לבניית בניין להשכרה.

 

לגבי יתר הנושאים הכלולים בפרק שביעי 1 לחוק העידוד, ראה הוראת ביצוע מס' 18/92 מקצועית בנושא: עידוד בניית והשכרת דירות (תיקון מס' 40 לחוק עידוד השקעות הון ותיקון 87 לפקודת מס הכנסה).

 

  

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 6/2003

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים