הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 5/2011 – היקף תחולת חזקת התא המשפחתי

 

חזקת התא המשפחתי קבועה  בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק"), הן לעניין שיעורי מס הרכישה המופחתים ברכישת "דירה יחידה" (לצרכי מניין דירות המגורים אשר בבעלותו של רוכש), והן לעניין הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה (לצרכי מניין הפטורים).

 

בפסק הדין של בית המשפט העליון בעניין פלם נקבע כי את חזקת התא המשפחתי הקבועה לעניין מס רכישה יש להחיל רק ממועד יצירת התא המשפחתי וביחס לרכישות אשר בוצעו במהלך הנישואין ולא לפני כן. פסה"ד ניתן על הרקע העובדתי בו היה קיים הסכם ממון בין בני הזוג אשר קבע כי נכסי בני הזוג אשר נרכשו לפני הנישואין יישארו בבעלותם הנפרדת ובלעדית.

 

ביהמ"ש העליון בעניין פלם אימץ את פסה"ד של ועדת הערר בעניין דינה מור שם נקבע כי בבדיקת הזכאות של מוכר לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים יש להביא במניין הפטורים מכוח חזקת התא המשפחתי רק פטורים אשר נוצלו על ידי מי מבני התא המשפחתי לאחר שנוצר התא המשפחתי.

 

ביהמ"ש העליון בפרשת פלם מנמק את הכרעתו, בין היתר, בכך שהחזקה נקבעה כהוראה אנטי תכנונית. לפיכך מקום בו עוד לא נוצר כלל התא המשפחתי אין חשש לניצול לרעה של הקלת המס על ידי ייחוס דירות באופן מלאכותי לבני המשפחה השונים. בנוסף, קבע ביהמ"ש כי הואיל והחזקה הינה חזקה חלוטה המתעלמת מהסדרי רכוש בין בני זוג הבוחרים לנהל את ענייניהם הקנייניים והכספיים בנפרד, יש לפרשה בצמצום באופן שתחול אך ורק על רכישות אשר ביצע מי מבני הזוג במהלך תקופת הנישואין.

 

בהתחשב בנימוקים אלו מתחייבת המסקנה כי גם במקרה של פירוק התא המשפחתי לא ניתן "למתוח" את החזקה אשר ייחסה רכישות או פטורים למי מבני הזוג בעת קיומו של התא המשפחתי, אל עבר רכישות או ניצול פטורים של מי מבני הזוג לאחר פירוק התא המשפחתי.

 

מפסק הדין בעניין פלם והנימוקים לו עולים 4 אספקטים שונים אליהם תתייחס הוראת ביצוע זו:

 

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 5/2011

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים