הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 5/2010 – דירות נופש – היבטי מיסוי מקרקעין

 

מטרתה הוראת ביצוע זו הינה לקבוע את אופן מיסוין של דירות הנופש. השאלה המתעוררת היא האם יש לראות בדירות אלו "דירות מגורים" ובהתאם להחיל עליהן את הוראות הפטור ממס שבח על פי פרק חמישי 1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק") ואת מדרגות מס הרכישה המופחתות או לראותן כנכס מקרקעין אחר אשר אינו מזכה בהטבות הקבועות לדירת המגורים.

 

השאלה מתחדדת לנוכח התופעה לה אנו עדים בשנים האחרונות על פיה באזורים המיועדים על פי תכנית בניין עיר לשימוש הציבור הרחב למטרות תיירות, נופש, מלונאות וקייט נבנות יחידות דיו אשר גם על פי היתרי הבניה, וחוזי הרכישה חייבות לעמוד לרשותו של הציבור הרחב למטרות נופש מרבית השנה. בניגוד לכך, הרוכשים עושים בהן שימוש פרטי דרך קבע למגוריהם בלבד. כך נמנע מן הציבור הרחב שימוש ביחידות אלו למטרות נופש. תופעה זו בולטת במיוחד בפרויקטים הנבנים על שפת הים ובקרבת אתרי תיירות.

 

בתי המשפט אינם מקילים ראש בתופעה זו, ובשורה של פסקי דין אשר ניתנו בעניין בתחום דיני התכנון והבניה נקבע, כי שימוש זה למגורים אשר נעשה בדירות המיועדות לנופש אינו חוקי. יובהר, כי ההקלות השונות במס מתבקשות על יסוד השימוש הבלתי חוקי אשר נעשה בדירה, תוך התעלמות מהוראות דיני התכנון החלות על הדירות, ומהפסיקה האוסרת שימוש בדירות הנופש למגורים.

 

בעקבות הפסיקה אשר ניתנה לאחרונה לרבות פסיקה בבית המשפט העליון עמדת רשות המסים הינה כי דירות הנופש אינן בגדר "דירת המגורים" נשוא ההטבות הסוציאליות בחוק, וכי במבחן של "דירת מגורים" יש לכלול גם את השימוש המותר בדירות על פי דין, ולא רק את השימוש בפועל.

 

 לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 5/2010

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים