הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 5/2001 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים (יולי 2001)

 

ביום 25 באפריל 1999 אישרה הכנסת את תיקון מספר 45 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1965, ובין השאר נקבעו בו תיקונים לעניין שיעורי מס הרכישה החל על דירות מגורים (ראה הוראת ביצוע 2/2000).

 

בקובץ התקנות 5989 מיום 25 ביוני 1999 פורסם, באישור ועדת הכספים של הכנסת, תיקון לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה), התשנ"ט – 1999, כדלקמן:

 

 

תוקף התיקונים הוא מיום 1 בינואר 2000.

 

הוראת הביצוע באה לעדכן את מדרגות מס הרכישה כנדרש בחוק ובתקנות, ארבע פעמים בשעה, לגבי המקרים להלן:

 

 לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 5/2001

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים