הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 4/2011 - הטיפול בבקשה לחישוב מס שבח בדרך של פריסה

 

 

בהוראות סעיף 48ב לחוק מיסוי מקרקעין התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") רואים את השבח כחלק מן ההכנסה החייבת במס הכנסה וזאת לעניין שיעורי המס והזיכויים ממנו בלבד. בנוסף נקבע, כי המס המשתלם על פי החוק מהווה מקדמה על חשבון מס הכנסה.

 

סעיף 48א(ה) לחוק מאפשר למוכר לבקש כי חישוב המס על השבח הריאלי יבוצע על דרך של פריסה. הפריסה כאמור מאפשרת למוכר "לנצל" שיעורי מס נמוכים ו/או נקודות זיכוי אשר לא נוצלו במהלך שנות הפריסה.

 

תיקון מספר 42 לחוק, בתחולה מיום 1 בינואר 1998, לעניין חישוב המס בפריסה, השווה את הוראות החוק ופקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"). מטרת התיקון הייתה שכבר בשלב המקדמה המס לתשלום במיסוי מקרקעין יהא קרוב ככל האפשר למס הסופי אשר יחול על הנישום במס הכנסה לאחר חישוב המס על כלל הכנסתו החייבת.

 

בהוראת ביצוע 12/89 של מיסוי מקרקעין נקבע כי כאשר נישום מבקש פריסה של השבח הריאלי לאחר תום שנת המס אשר בה נעשתה המכירה עליו לפנות לפקיד השומה.

הוראה זאת נקבעה טרם תיקון מספר 42 לחוק עת הפריסה במס שבח לא תאמה את חישוב המס הסופי בפריסה על פי הוראות הפקודה.

 

היום, הוראות הפריסה שבחוק זהות להוראות הפריסה שפקודה כך, שגם אם חישוב המס בפריסה, יתבצע במס שבח לאחר תום שנת המס אשר בה הייתה המכירה – חישוב זה יביא לתוצאת מס זהה או קרובה למס הסופי אשר יחול על הנישום בגין כל הכנסותיו לרבות השבח.

 

הוראת ביצוע זו באה לשנות את הוראת ביצוע 12/89 ולקבוע כי כל בקשה לפריסת מס השבח כולל בקשה אשר הוגשה לאחר תום שנת המס תטופל לראשונה אצל מנהל מיסוי מקרקעין.

מהלך זה ייתן פתרון גם למקרים בהם השבח הסופי נקבע על פי החוק לאחר מספר רב של שנים ולאחר דיונים בהשגה, ערר וערעור לביהמ"ש העליון כאשר מנגד שומת מס ההכנסה לאותה שנה אשר בה בוצעה העסקה במקרקעין התיישנה זה מכבר.

 

הנחיות לפעולה:

  1. כל בקשה לפריסה מס שבח כולל בקשה אשר הוגשה לאחר תום שנת המס תטופל לראשונה אצל מנהל מיסוי מקרקעין אשר יערוך חישוב מפורט של השבח והמס בדרך של פריסה על פי הוראות החוק, הכול בכפוף לתקופת התיישנות על פי סעיף 85 לחוק.

 

  1. הוגשה לראשונה בקשה לפריסת מס שבח לפקיד השומה, יעביר זה את הבקשה למשרד מיסוי מקרקעין הרלוונטי, אשר יערוך את חישוב השבח בדרך של פריסה. לאחר עריכת השומה על ידי משרד מסמ"ק האזורי יעביר עורך השומה דיווח לפקיד השומה על עריכת השומה, על מנת שפקיד השומה יתקן את הדיווחים במרשמיו.

 

  1. מכירת מספר זכויות מקרקעין באותה שנת מס

כאשר נמכרו מספר זכויות מקרקעין באותה שנת מס, ניתן לערוך שומה ולחשב את המס בדרך של פריסה לכול הנכסים או חלקם, בהתאם לבקשת הנישום.

בחישוב הפריסה יש להתייחס להכנסה החייבת בשנת הפריסה הכוללת את השבח ממכירת הנכס לגביו מתבקשת הפריסה וכן את השבח ממכירת יתרת הנכסים, הכול בהתחשב בשיעורי המס של כל שנת פריסה ונקודות זיכוי בלתי מנוצלות.

 

ראה גם טופס 7003 - בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין על פי הוראות סעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 4/2011 טיפול בבקשה לחישוב מס שבח בדרך של פריסה 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים