הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 4/2010 – סעיף 71(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין – העברת חובות החברה אגב פירוק האיגוד

 

סעיף 71(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק"), קובע פטור ממס בהעברת מקרקעין אגב פירוק לבעלי המניות בהתקיים מספר תנאים. סעיף 71(א)(2) לחוק קובע את התנאי על פיו לא נתנה תמורה בעד הזכות במקרקעין אשר הועברה לבעלי המניות.

 

מטרתה של הוראת ביצוע זו, הינה ליתן פרשנות תכליתית להוראות סעיף 71(א)(2) לחוק. כך, כאשר מתקיימים התנאים הקבועים בהוראת ביצוע זאת לא יראו בהעברת חובות החברה, אגב פירוקה, לבעלי מניותיה כהעברה "בתמורה" אם העברה זו של החובות הייתה בהתאם לשיעור החזקותיהם היחסי בחברה. כך לדוגמא, אם ערב הפירוק לחברה יש חוב לבנקים, חוב לבעלי המניות (יתרת זכות) או חובות נוספים כהיטל השבחה (להלן "החובות") ובעלי המניות מבקשים להעביר חובות החברה לבעלי המניות אגב הליך הפירוק מבלי שיישלל הפטור ממס על פי סעיף 71(א) לחוק, יוכלו הם לעשות כן ובלבד שיתקיימו כל התנאים כמפורט בהוראת הביצוע.

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 4/2010

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים