הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 4/2004 – מילוי טופס המש"ח ונוהל העבודה בטיפול בשומה

 

 

  1. בעת הוצאת שומה במיסוי מקרקעין וקביעת שווי מסתמכים על הצהרת מבצע העסקה ובנוסף פונים למקורות חוץ שונים. בנסיבות אלו, מסירת מלוא המידע בכל הקשור לפרטי העסקה, מצב הנכס והזכויות הנמכרות, קביעת שווי העסקה והמס החל הנדרש בטופס ההצהרה (מש"ח) חיונית וחשובה לפעילות שוטפת ויעילה.

 

יצוין כי נושא זה מקבל משנה חשיבות לאור תיקון החוק בנושא פרסום המידע אשר בידי רשויות המס.

 

לאור האמור, מבקשת הנציבות להדגיש את חשיבות מילוי טופס המש"ח (שהוא מלא, כל הפרטים רשומים וחתום כנדרש) וצירוף מסמכים נלווים, אשר יש בהם לסייע ולייעל את העבודה השוטפת של מפקח המס.

 

  1. במקרה של טופס מש"ח המוגש כאשר הפרטים המופיעים בו לא נמסרים באופן מלא (לדוגמא חובת צרוף נסח רישום עדכני ו/או חוזה חכירה מהמינהל), או לא מצוין כי פרטי הגו"ח שונו במסגרת רפרצלציה, נאלצים המפקחים לדרוש השלמת פרטים. יוצא כי הטיפול מעוכב עד להשלמת הפרטים וצירוף המסמכים הנדרשים.

לפיכך, ישנה חשיבות במסגרת מידע ופרטים חיוניים, באופן מלא ושלם.

 

הפרטים החיוניים לטיפול יעיל ומהיר הינם:

 

  1. במקרים בהם נמסר מידע מלא – מתקצר באופן טבעי זמן הטיפול בשומה.

 

  1. לחילופין במקרים בהם לא נמסר כל המידע ויש צורך לאתרו במקורות השונים זמן הטיפול מתמשך אולם בכל מקרה לא יתעכב הטיפול מעבר לקבוע בחוק. לעיתים במקרים בהם לא נמסר מלוא המידע בתקופה זו, נקבעת השומה לפי מיטב השפיטה.

 

  1. במידה ונמסר תיאור מלא של הפרטים החיוניים, כמו במקרה בו מצורף למש"ח חוו"ד שמאי מקרקעין מוסמך שהיא חתומה, מתאפשר סיום הטיפול באופן קצר ומהיר.

 

  1. נציבות מס הכנסה מצאה לנכון לתת עדיפות, על ידי הקדמת הטיפול, במקרים אשר יצוינו בהמשך ואשר צורפה לטופס המש"ח חוות דעת שמאי מקרקעין מוסמך עליה מבוסס שווי המכירה/הרכישה ואליה מצורפים כל המסמכים והמידע הנדרשים לקביעת שווי והוצאת שומה (כולל תחשיב מפורט).

 

ההליך הינו נוהל עבודה פנימי ניסיוני. אי עמידה בזמנים ובמועדים לא תביא בכל מקרה לביטול השומה אשר לגביה המועדים הינם רק אלו הקבועים בחוק.

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 4/2004

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים