הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 3/2002 - עדכון סכום הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה שתמורתה מושפעת מזכויות לבניה לפי סעיף 49ז' לחוק מיסוי מקרקעין

 

סעיף 49ז' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 קובע, לעניין מכירת "דירת מגורים מזכה" כי כאשר התמורה מושפעת מזכויות לבניה נוספת, יהא המוכר זכאי לפטור נוסף ממס שבח בשל הזכויות לבניה נוספת, בסכום שווי הדירה או בסכום ההפרש אשר בין תקרת הפטור לבין סכום שווי הדירה, לפי הנמוך.

 

כמו כן, נקבע כי סכום הפטור הכולל, בתנאים המפורטים בסעיף, לא יפחת מרצפת הפטור.

 

להלן סכומי תקרת הפטור ורצפת הפטור המעודכנים:

 

תקרת הפטור

מיום 16/1/2002 עד ליום 15/1/2003 -       1,300,100 ₪.

 

רצפת הפטור

מיום 16/1/2002 עד ליום 15/1/2003 -       325,100 ₪.

 

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 3/2002

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים