הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 13/2002 - הרפורמה במיסוי מקרקעין – יום המכירה בעסקאות קומבינציה לפי סעיף 19(4) לחוק

 

 

במסגרת תיקון מס' 50 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") הורחב סעיף 19 לחוק המגדיר את "יום המכירה" והספקה פסקה (4) אשר עניינה קביעת יום המכירה בעסקאות קומבינציה. ההוראה תחול על עסקאות אשר נעשו מיום 7.11.01 ועד ליום 31.12.03 (להלן: "התקופה הקובעת").

 

סעיף 19(4) לחוק קובע כי, בעת מכירת זכות במקרקעין במסגרת עסקת קומבינציה בתקופה הקובעת, תהיה בידי המוכר האפשרות לדחות את יום המכירה למועד מאוחר ממועד ההתקשרות בין הצדדים.

 

לעניין סעיף זה (19(4)) יראו את זכויותיו של המוכר במקרקעין הגובלים זה בזה כזכות אחת במקרקעין.

 

יודגש כי מוכר יכול לבחור שלא לדחות את יום המכירה ואז יחולו הוראות החוק אשר חלו עובר לתיקון מס' 50 – יום ההתקשרות יהיה "יום המכירה".

 

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 13/2002

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים