הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 12/2002 הרפורמה במיסוי מקרקעין – איחוד וחלוקת מקרקעין בין בעלים משותפים

 

 

סוגיית איחוד וחלוקת מקרקעין בין בעלים משותפים, הוסדרה בתיקון מס' 49 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), אשר חוקק במסגרת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס"ב-2002 אשר תיקן את סעיף 67 לחוק וקבע פטור ממס במכירת זכות במקרקעין שהיא איחוד מקרקעין או חלוקת מקרקעין.

יצוין, כי תחולת התיקון הינה רטרואקטיבית על עסקאות אשר נערכו החל מיום 1 בינואר 2002.

 

בתיקון מס' 50 לחוק הורחבה הגדרת "איחוד מקרקעין" לעסקאות קומבינציה לאמור "איחוד מקרקעין - ... או עסקת קומבינציה במקרקעין הגובלים זה בזה שלפי סעיף 19(4) רואים אותם כזכות אחת במקרקעין". יצוין, כי תחולתו של תיקון 50 לחוק הינה רטרואקטיבית מיום 7 בנובמבר 2001.

 

ראה גם הוראת ביצוע 9/2002 - הרפורמה במיסוי מקרקעין (תיקון מס' 50) - הוראה כללית , חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 12/2002