הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 11/2002 - הרפורמה במיסוי מקרקעין – פינוי ובינוי (הוראת שעה)

 

 

 1. פרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין, התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") מאפשר פטור מיוחד לפרויקטים של פינוי ובינוי, כמפורט בחוזר זה.

 

 1. הוראות הפרק הינן הוראות שעה והן יחולו בתקופת תוקפו של צו ההכרזה על מתחם, ובלבד שהסכם המכירה נעשה ביום 7 בנובמבר 2001 או לאחריו. תקופת תוקפו של הצו לא תעלה על שש שנים, אלא אם הוארך תוקפו.

 

 1. באופן כללי ניתן לומר שלפרויקטים של פינוי ובינוי נודעת חשיבות ציבורית של שיפור מרכזי הערים, שיקום אזורים נחשלים ומוזנחים, שימוש יעיל בתשתיות ובמוסדות ציבור, ניוד אוכלוסיות חזקות לאזורים חלשים, ושל ניצול שטחים מבונים לצורך ציפוף הבניה במקום לבנות בשטחים הפתוחים שהולכים ונגמרים.

 

 1. פרויקט פינוי ובינוי הינו, באופן כללי, כינוי למיזם בו רוכש יזם זכות לבנות על מקרקעין מבונים ומיושבים. היזם מתחייב לפנות את הדיירים המתגוררים במתחם, להרוס את המבנים הקיימים, ולבנות במקומם מבנים חדשים, בדרך כלל בצפיפות בניה גדולה יותר ובאיכות גבוהה יותר, אותם הוא יכול לשווק ולמכור.

הדיירים בתמורה להתפנותם ולוויתורם על יחידותיהם ליזם, מקבלים תמורה בדמות דירות מגורים, חנויות וכו' בבניינים החדשים אשר ייבנו במתחם ו/או מחוץ למתחם ו/או תמורה אחרת כפי שיוסכם בינם לבין היזם.

 

התמורה מורכבת לרוב מהמרכיבים הבאים (כולם או חלקם):

 1. דירה חדשה אשר תבנה על ידי היזם במתחם פינוי ובינוי או באזור אחר כלשהו.
 2. דמי שכירות ו/או דיור חלופי לתקופת הבניה.
 3. הוצאות פינוי והעברה.
 4. תשלום כל המסים החלים על המוכר בגין העסקה.
 5. לעיתים – במקום או בנוסף לתמורות המפורטות לעיל – תשלום במזומן עבור זכויות המוכר.
 6. סילוק חובות המוכר.

 

ראוי לציין כי תיתכן שונות בתמורות אשר יקבלו מוכרים שונים בגין יחידות זהות, דהיינו, יתכן כי מוכר א' יקבל תמורה גבוהה יותר ממוכר ב' אף כי הינם בעלי נכסים זהים וזאת בין השאר בשל כושר המיקוח ותנאיו האישיים של כל מוכר.

 

 1. יצוין כי, כאשר הפרויקט נבנה על קרקעות של מנהל מקרקעי ישראל מתפרסם מכרז של המנהל לקבלת הצעות להחכרת מגרשים, לבניה ולביצוע פינויים במתחם.

 

להלן חלק מהתנאים העיקריים במכרז לדוג':

 

 1. המחוקק בחר לעודד פרויקטים אלו, בין השאר, בדרך של הטבות מיסוי כמפורט בהוצאת הביצוע.

 

ראה גם: תוספת מס' 1 להוראות הביצוע

           תוספת מס' 2 להוראת הביצוע

           תוספת מס' 3 להוראת הביצוע

           הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 9/2002 - הרפורמה במיסוי מקרקעין - תיקון 50

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 11/2002

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים