הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2013

עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

 

להלן תמצית הוראת הביצוע:

 

עם כניסת שנת המס 2013 בוצעו בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק") עדכוני סכומים כפי שיפורט להלן:

 

תוקפן של הוראות השעה

לאור פיזורה של כנסת ישראל ה- 18 ותחולתו של סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת ממשיכות לעמוד בתוקפן מספר הוראות שעה שנקבעו בחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א – 2011 (להלן: "הוראת השעה") שהיו אמורות לפוג ביום 31.12.12, זאת עד ליום כ"ה באייר תשע"ג (5.5.13).

בסקירה להלן יוצג המצב החוקי בהתאם לדחיית פקיעתן של הוראות השעה.

 

מס רכישה

 

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1א)(2) לחוק רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) בשנת 2013 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

 

רכישת דירה יחידה עד ליום 5.5.13

סעיף 3 להוראת השעה קבע הקלה במדרגות מס הרכישה לרוכש "דירה יחידה". ביום 16.1.13 עודכנו המדרגות בהתאם לשיעור עליית המדד ולהלן גובה המדרגות המעודכנות:

 

  1. על חלק השווי שעד 1,470,560 שקלים חדשים – לא ישולם מס;
  2. על חלק השווי העולה 1,470,560 שקלים חדשים ועד 1,744,270 שקלים חדשים – 3.5%;
  3. על חלק השווי העולה על 1,744,270 שקלים חדשים – 5%.

 

רכישת דירה יחידה החל מיום 6.5.13 ועד ליום 15.1.14

החל מיום 6.5.13 חוזרות מדרגות מס הרכישה לדירת מגורים יחידה לשיעורן הרגיל הקבוע בחוק.

בהתאם לעדכון המדרגות בהתאם לשיעור עליית המדד יעמוד גובה המדרגות המעודכנות על השיעורים להלן:

 

  1. על חלק השווי שעד 1,241,110 שקלים חדשים – לא ישולם מס;
  2. על חלק השווי העולה על 1,241,110 שקלים חדשים ועד 1,744,270 שקלים חדשים – 3.5%;
  3. על חלק השווי העולה על 1,744,270 שקלים חדשים – 5%.

   

 בהתאם לעדכון הסכומים האמורים בתקנה בהתאם לעליית המדד יעמוד שיעור מס הרכישה החל מיום 16.1.13 ועד ליום 15.1.14 על השיעורים להלן:

 

  1. על חלק השווי שעד 1,593,75 שקלים חדשים – 0.5%;
  2. על חלק השווי העולה על 1,593,755 שקלים חדשים – 5%.

  

 החל מיום 16.1.13 ועד ליום 15.1.14 תשלום מס רכישה (לגבי החלק שאינו בניין המשמש למגורים אשר לגביו ישלם מס רכישה בהתאם לשיעורי מס הרכישה על דירת מגורים לעיל) בהתאם לשיעורים להלן:

 

  1. על השווי שאינו עולה על 325,980 שקלים חדשים – 0.5%;
  2. על חלק השווי העולה על 325,980 שקלים חדשים – 5%.

 

מס שבח

 

 

סעיף 49ה' לחוק מאפשר מכירת דירה נוספת (בנוסף לדירה אשר נמכרה בפטור לפי סעיף 49ב(1) בפטור ממס שבח זאת בכפוף לכך שהמוכר רכש ב-12 החודשים שטרם מכירת הדירה או ב-12 החודשים שלאחר מכירת הדירה דירה נוספת זאת בשווי העולה כדי 75% לפחות משווין של שתי הדירות הנמכרות.

הפטור בסעיף 49ה' מוגבל בסכומים.

 

להלן הסכומים המעודכנים לתקופה שבין 1.1.13 ועד 31.12.13:

שווי שתי הדירות הנמכרות יחד (סעיף 49ה(א)) – 1,986,000 שקלים חדשים;

שווי מירבי של הדירות (49ה(א')) – 3,303,000 שקלים חדשים.

 

 סעיף 49ז' לחוק קובע לעניין מכירת "דירת מגורים מזכה" (בהתאם לפרק חמישי 1 לחוק) כי מקום בו התמורה מושפעת מזכויות לבניה נוספת, יהא המוכר זכאי לפטור נוסף בשל הזכויות לבניה נוספת זאת בסכום שווי הדירה או בסכום ההפרש שבין תקרת הפטור לבין סכום שווי הדירה, לפי הנמוך.

כמו כן, נקבע כי סכום הפטור הכולל, בתנאים המפורטים בסעיף, לא יפחת מרצפת הפטור.

 

להלן סכומי תקרת הפטור ורצפת הפטור המעודכנים:

תקרת הפטור החל 16.1.13 ועד 15.1.14 – 484,700 שקלים חדשים.

רצפת הפטור החל מיום 16.1.13 ועד 15.1.14 – 1,935,300 שקלים חדשים.

  

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2013

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים