הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2014 – תיקון מס' 78 לחוק מיסוי מקרקעין – סעיף 15 לחוק – תשלום "מקדמה" ע"י הרוכש

 

 

במסגרת תיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") נוספו סעיפים 15(ב) עד (ה) לחוק, אשר עניינם תשלום מקדמה על ידי רוכש זכות במקרקעין על חשבון מס שבח שהמוכר חייב בו.

מטרת התיקון הייתה, בין היתר, להבטיח לרוכש זכות במקרקעין קבלת אישור מס שבח לטאבו לרישום זכויותיו במרשמי המקרקעין בזמן קצר, וזאת מבלי שיהא תלוי בגמר הטיפול בתיק המכירה במשרד האזורי ובתשלום מס השבח על ידי המוכר.

ביום 5 באפריל 2011 פורסם נוהל עבודה מפורט בכל הקשור להוראות המקדמה. נוהל זה עומד בתוקפו למעט השינויים אשר יובאו להלן.

במסגרת החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 (להלן: "החוק לשינוי נטל המס"), נקבע כי ההוראות בדבר חובת תשלום המקדמה יבוטלו לגבי מכירות אשר יתבצעו מיום 1 באפריל 2013.

יחד עם זאת, במסגרת סעיף 9(ב) לחוק לשינוי נטל המס, נקבע כי לשר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, תהא סמכות לדחות בצו, את מועד ביטול הוראות המקדמה לתקופות נוספות. שר האוצר עשה שימוש בסמכותו זו והוציא צווים על פיהם נדחה ביטול המקדמה כך שהוראות המקדמה במתכונת תיקון 70 חלו עד ליום 31 במאי 2014.

כדי לשמר את היתרונות אשר נוצרו בהחלת הסדר תשלום המקדמה על ידי הרוכש – מחד, ומאידך, לייעל ולשפר הסדר זה תוך מתן מענה לביקורות אשר התעוררו, נחקק תיקון מס' 78 לחוק מיסוי מקרקעין  אשר במסגרתו הוספו הוראות חדשות ותוקנות הוראות קיימות.

 

תחולת התיקון הינה לגבי מכירות אשר יתבצעו מיום 1 ביוני 2014 ואילך.

 

ראה גם מקדמת מס שבח

 

הוראה הביצוע סוקרת את השינויים אשר נחקקו במסגרת תיקון מספר 78 ומתווה הוראות לפעולה בהתאם.

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2014

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים