הודעת רשות המסים בדבר הארכת תוקף המקדמה במס שבח

בתיקון מספר 70 לחוק מיסוי מקרקעין נקבע כי במכירת זכות במקרקעין אשר תמורתה נקבעה בכסף, יהא הרוכש חייב להעביר למנהל מס שבח תשלום על חשבון המס שהמוכר חייב בו. מכאן שבעת תשלום המקדמה מקבל הרוכש אישור לרישום זכויותיו בפנקס המקרקעין. בתיקון מספר 72 לחוק מיסוי מקרקעין נקבע כי חובה זו תבוטל וזאת לגבי מכירות אשר יתבצעו החל מיום 1 באפריל 2013. בכוונת רשות המסים להאריך את תיקון 70 לתקופה נוספת.

 

ראה גם מיסוי מקרקעין טפסים , מקדמה מס שבחחישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח

 

לחץ כאן להודעת רשות המסים בדבר הארכת תוקף המקדמה במס שבח