דוח הועדה לבחינת היבטי המס בקבוצות הרכישה

 

דוח הועדה סוקר את דרך התנהלותן של קבוצות הרכישה, את היתרונות והחסרונות של ההתארגנות במסגרת של קבוצות רכישה, ואת היבטי המיסוי השונים הקיימים במסגרת התארגנות של קבוצות רכישה, הכוללים היבטי מס רכישה, מס ערך מוסף ומס הכנסה.

 

המלצות הועדה כוללות, בין היתר, המלצות לתיקוני חקיקה אשר יגבירו את הוודאות במשק בסוגיות המיסוי השונות הנובעות מהתארגנותן של קבוצות רכישה. המלצות אלו כוללות המלצה לתיקון חקיקה מבהיר, אשר יעגן את עמדת רשות המיסים לעניין מס הרכישה על פיה רוכש המצטרף לקבוצת רכישה המתארגנת לשם רכישת דירות, רוכש דירה ולא קרקע. בנוסף, ממליצה הועדה, כי מכירת קרקע לקבוצת רכישה תחויב במע"מ בידי בעל הקרקע המוכר, וזאת במסגרת תיקון חקיקה אשר יכלול חלופה נוספת של הגדרת "עסקת אקראי". תיקוני חקיקה אלו יכללו הגדרה של המונח "קבוצת רכישה" אשר תתייחס, בין היתר, לקיומו של גורם מארגן המקבל תמורה, וכן תכלול חזקה על פיה יראו התארגנות של עשרה רוכשים או יותר כקבוצת רכישה.

 

המלצות הועדה כוללות גם המלצות תפעוליות שונות אשר ישפרו את יכולת הבקרה של רשות המסים אחר התארגנויות של קבוצות הרכישה, ויאפשרו מעקב אחר הכנסתם של מארגני קבוצות רכישה ושל משקיעים הרוכשים דירות במסגרת קבוצות רכישה.

דוח הועדה אינו כולל התייחסות מפורטת לנושא עמותות הבניה, לאחר שהסתבר לוועדה, כי מתווה התקשרות כאמור לצורך בנייה קבוצתית אינו רווח עוד כבעבר.

 

לחץ כאן לדוח הועדה לבחינת היבטי המס בקבוצות הרכישה

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים